Cookie & Privacy Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโพธิ์ กรุ๊ป (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย เป็นต้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการให้บริการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อเมื่อมีความจำเป็น และเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของบริษัท

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนเสมอ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ลูกค้ามีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของ โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้านอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน เว้นแต่

 • บริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้สามารถทำธุรกรรมตามที่ลูกค้าประสงค์
 • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
 • การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากลูกค้า อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง การออกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมทั้ง การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของบริษัท บริษัทจะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทได้ตลอดเวลา

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการก่ออาชญากรรม และการโจรกรรมข้อมูล บริษัทจึงได้เห็นความสำคัญในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และได้พัฒนาการใช้งานระบบด้วยกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ทำรายการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธุรกรรมออนไลน์ เพื่อป้องกันการล่อลวงหรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่าง ๆ จึงประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

คำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโพธิ์ กรุ๊ป (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ได้มีการจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมด้านการตลาดของลูกค้า
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่น
 • เพื่อทำการค้นคว้าทางการตลาดและอื่น ๆ
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
 • ข้อมูลสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การค้นหาผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น ไอพีแอดเดรส คุกกี้ อุปกรณ์ที่ใช้
 • เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับ และที่กฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่ยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอน

เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน และมีการจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง ตลอดจนจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะดำเนินการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจนกระทั่งเสร็จสิ้น

ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ทางเราไม่เก็บรักษาสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบที่ต่างออกไป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อทำการอัพเดทให้ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

การอนุญาตยินยอม

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความยินยอมจากท่านเท่านั้น กรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการจัดเก็บการใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ โดยการสมัครสมาชิก ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง รวมถึงเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงการส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท โดยบริษัทสามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนท่านได้อนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน

การยกเลิกการยินยอม

ท่านสามารถยกเลิกการยินยอมในการนำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยที่ท่านสามารถโทรแจ้ง หรือส่งอีเมล์ได้ตามที่อยู่นี้ info@sripogroup.com

โปรดทราบว่าการสื่อสารทางอีเมล์ไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นโปรดอย่าใส่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลบัตรเครดิตในอีเมล์ที่จะส่งถึงเรา

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต็นี้มีการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถกดยอมรับการใช้คุกกี้ เมื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา หรือท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่กดยอมรับการใช้คุกกี้ได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการใช้ได้ และยังสามารถกดลบคุกกี้ออกได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถปิดการใช้งาน โดยการตั้งค่าที่โปรแกรมเบราวเซอร์ของท่าน

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโพธิ์ กรุ๊ป

433/1 หมู่5 ถ.เจนจบทิศ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043-001501-3

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท


นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจะได้รับการดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางที่คุณเข้าชมในแต่ละครั้ง หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สามารถจดจำคุกกี้ตัวนั้นโดยเฉพาะ คุกกี้มีประโยชน์ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการได้โดยอัตโนมัติ

คุกกี้มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่คุณเลือก และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานโดยรวมให้ดียิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยรับรองได้ว่าคุณจะได้เห็นข้อมูลที่ตรงกับความสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเว็บโดยรวมของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานในเว็บไซต์และเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ โดยคุกกี้บนเว็บไซต์นี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้สองประเภท ได้แก่ "คุกกี้เซสชัน" และ "คุกกี้ถาวร" คุกกี้เซสชันคือคุกกี้ชั่วคราวที่จะอยู่ในอุปกรณ์ในขณะที่คุณยังอยู่ในไซต์เท่านั้น ส่วนคุกกี้ถาวรจะอยู่ในอุปกรณ์ได้ยาวนาน จนกว่าคุณจะลบคุกกี้นั้น ๆ ด้วยตนเอง หรือหมดอายุการใช้งานของคุกกี้นั้น ๆ

การปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้

 • (1) การปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด

  คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราวเซอร์ของคุณ หากปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานในบางฟังก์ชัน ตลอดจนทุกคุณลักษณะแบบอินเทอร์แอ็คทีฟของเว็บไซต์นี้ได้

 • (2) การปิดใช้งานเฉพาะคุกกี้ที่คุณเลือก

  คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้บางอย่างเท่าที่เห็นว่าจำเป็นได้ อย่างไรก็ตามโปรดคำนึงไว้เสมอว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากบริษัทอาจถูกจำกัดไปด้วย

 • หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้ คุณสามารถเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในเบราวเซอร์ที่คุณใช้ เพื่อศึกษาในรายละเอียดที่มากขึ้นได้

ข้อมูลใช้เฉพาะในบริษัท เพื่อการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เพื่อการโฆษณาหรือการค้า

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าแรก
สินค้า
บัญชี